REGULAMIN DANCE#LOVEit studio tańca

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. DANCE#LOVEit studio tańca, dalej zwane „DANCE#LOVEit studio tańca” lub „studio tańca” z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 6 w Bielsku-Białej jest częścią działalności podlegającej pod Agencję Artystyczną Joanna Sieja-Wołonciej, NIP 5472018731. W ramach swojej działalności DANCE#LOVEit studio tańca organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonymi na stronie www.danceloveit.pl.

2. Zapisanie się na kurs tańca lub warsztaty taneczne organizowane przez studio tańca, dobrowolne przystąpienie do wybranych zajęć tanecznych również bez uprzedniego zapisywania się, czy też skorzystanie z którejkolwiek usługi tanecznej oferowanej przez studio tańca jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (sporządzonego w kwietniu 2017 roku w Bielsku-Białej). W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Na kursy tańca prowadzone przez DANCE#LOVEit studio tańca mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej lub ustnie wyrażonej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).

2. Zapisu na wybrane zajęcia do wybranej grupy można dokonać na trzy sposoby:
2.1. osobiście w recepcji DANCE#LOVEit studio tańca
2.2. telefonicznie poprzez numery telefonu podane na www.danceloveit.pl
2.3. wypełniając formularz zapisu zamieszczony na stronie www.danceloveit.pl. Forma zapisywania się na zajęcia podana w punkcie 2.3. jest najbardziej polecana przez DANCE#LOVEit studio tańca.

2.4. Proces zapisywania się jest zgodny z polityką RODO oraz z wynikającego z niej obowiązku informacyjnego zachowanego na stronie www.danceloveit.pl oraz w siedzibie studia tańca DANCE#LOVEit

3. Uczestnik ma możliwość uczestnictwa w kursie po dokonaniu opłaty za zajęciaw siedzibie DANCE#LOVEit studio tańca (na ręce instruktora lub osoby obsługującej recepcję) lub – w przypadkach niektórych warsztatów – po dokonaniu wpłaty na podany w odpowiedzi mailowej numer konta. Więcej w §3 niniejszego Regulaminu.

4. Zapisy na zajęcia najczęściej są ogłaszane przez studio tańca jako obowiązkowe,ponieważ daje to ogólny obraz zainteresowania i prawdopodobnej frekwencji na konkretnych zajęciach osobom zarządzającym studiem, marketingiem studia i zapisami na zajęcia. Jest to nie tylko informacja o tym, czy grupa się zawiąże, ale też o tym czy frekwencja nie przekroczy dopuszczalnej liczby ludzi na sali. Posiadając dane kontaktowe osoby zapisującej się na zajęcia, studio może powiadomić zainteresowanego uczestnika o ewentualnym odwołaniu kursu, o przełożeniu startu kursu lub potwierdzić jego zaplanowany start.

5. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. W zależności od stylu tańca i typu prowadzonych zajęć DANCE#LOVEit studio tańca decyduje o maksymalnej i minimalnej liczbie uczestników podczas konkretnego kursu. Często od minimalnej liczby uczestników zależy, czy konkretny kurs tańca wystartuje w planowanym terminie.

6. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat. W przypadku niektórych kursów, będących jednocześnie kontynuacją kursów z poprzedniego sezonu, pierwszeństwo rezerwacji miejsca mają osoby uczęszczające w poprzednim sezonie.

§3 OPŁATY ZA ZAJĘCIA REGULARNE I WARSZTATY JEDNORAZOWE

1. Opłaty za zajęcia regularne w studiu tańca DANCE#LOVEit – karnety i opłaty za wejścia jednorazowe – można dokonać:

1.1. wykupując wejście jednorazowe „na pierwszy raz” – zrabatowane do – 50% wejścia jednorazowego regularnego (patrz 1.2.), przeznaczone dla osób, które po raz pierwszy korzystają z wybranych zajęć w studiu tańca. Jest to tak zwana lekcja „na próbę”, której celem jest sprawdzenie, czy dane zajęcia podobają się klientowi i czy chce on je dalej kontynuować. Jeśli klient tego samego dnia wykupi karnet dopłacając do jednorazowego wejścia „na pierwszy raz” resztę sumy do karnetu, nie wbijamy mu pierwszego wejścia na karnecie

1.2. wykupując wejście jednorazowe regularne, czyli takie które upoważnia do jednorazowego uczestnictwa wybranych zajechać. Cena wejścia jednorazowego regularnego jest zależna od rodzaju i od czasu trwania zajęć tanecznych. Cennik do wglądu na stronie www.danceloveit.pl oraz w recepcji studia tańca DANCE#LOVEit

1.3. wykupując karnet na cztery lub na osiem wejść ważny 30 dni od daty wykupienia karnetu. Ceny karnetów zależne są od rodzaju i czasu trwania zajęć. Cennik do wglądu na stroniewww.danceloveit.pl oraz w recepcji studia tańca DANCE#LOVEit

1.4. wykupując karnet OPEN, którego stała cena podana jest w cenniku na www.danceloveit.pl, ważny 30 dni od daty wykupienia, upoważniający klienta do korzystania ze wszystkich dostępnych zajęć w grafiku studia tańca DANCE#LOVEit. Karnet OPEN nie dotyczy treningów formacji tanecznych reprezentujących m.in. studio tańca na zawodach i festiwalach tanecznych.

1.5. W ramach jednego karnetu na cztery lub osiem wejść uczestnik ma możliwość korzystania z różnych zajęć o podobnej kategorii pod względem rodzaju, czasu trwania i poziomu zaawansowania zajęć (dla par, dla młodzieży, zw. z tańcem współczesnym, stylingowe, dla dzieci, itp.). Ważne tu jest wykorzystanie karnetu w określonym terminie ważności.Podsumowując ten punkt – jeśli zajęcia, na które najczęściej uczęszcza uczestnik przepadną z jakiegoś powodu, uczestnik może straconą wejściówkę odrobić podczas innych wybranych zajęć w studiu o podobnej kategorii.

1.6. Jeśli jakieś zajęcia wypadną z karnetu uczestnika z powodu nieobecności instruktora (np. z powodu jego choroby) i tym samym z powodu odwołania zajęć przez DANCE#LOVEit studio tańca, uczestnik powinien spróbować odrobić je poprzez znalezienie alternatywnych zajęć w grafiku. Często jednak studio tańca przedłuża termin ważności wykupionego karnetu, przede wszystkim w sytuacji kiedy dochodzi do odwołania zajęć, dla których klient przede wszystkim wykupuje dany karnet. Nie dotyczy to zajęć, które klient traktuje jako alternatywę na odrobienie swoich głównych zajęć.

1.7. W sytuacji niedyspozycji instruktora i niemożności przeprowadzenia przez niego zajęć, studio ma możliwość zorganizowania kompetentnego zastępstwa na w/w zajęciach. Sytuacja taka w pełni wypełnia zobowiązanie do przeprowadzenia kolejnej lekcji z kursu, któremu podlega studio tańca od momentu rozpoczęcia takiego kursu w swojej siedzibie.

1.8. Opłat za zajęcia regularne w studiu tańca DANCE#LOVEit można dokonywać gotówkowo w recepcji studia.

1.9. Każdy karnet jest imienny i może z niego korzystać tylko jedna osoba, której imię i nazwisko podane jest na konkretnym karnecie.

1.10. W sytuacji kiedy uczestnik zgubi swój karnet, na którym była odnotowana wpłacona kwota i ilość wykorzystanych wejść, studio tańca DANCE#LOVEit nie ma obowiązku odtwarzania jego kopii. Jest duże prawdopodobieństwo, że uczestnik kursu będzie musiałwykupić sobie kolejny karnet na zajęcia, które zamierza kontynuować.

2. Opłata za zajęcia regularne – systemy motywacyjne:

2.1. Opłat za zajęcia regularne można również dokonywać w systemie rozliczeniowym programów motywacyjnych takich jak Benefit Systems, OK System, Fit Profit. Dokonując opłat w w/w systemach rozliczeniowych, klient może uczestniczyć w wybranych zajęciach regularnych w DANCE#LOVEit raz dziennie.

2.2. W/w systemach motywacyjnych klient opłaca zajęcia poprzez rejestrację odpowiednich kart na terminalu w recepcji studia lub poprzez wysyłkę smsa (sms zwrotny należy okazać instruktorowi lub recepcjoniście). O dokładny przebieg procesu opłaty w konkretnym systemie motywacyjnym klient może zapytać w recepcji studia tańca DANCE#LOVEit, telefonicznie lub mailowo pracownika studia tańca DANCE#LOVEit lub telefonicznie lub mailowo pracownika konkretnego systemu motywacyjnego.

2.3. Karty w wymienionych systemach motywacyjnych są imienne i pracownik studia ma obowiązek weryfikować ich ważność poprzez sprawdzanie dowodu osobistego właściciela karty.

2.4. Pod rozliczenia w w/w systemach motywacyjnych nie podlegają opłaty za zajęcia jednorazowe (czyli będące poza kursami regularnymi), za warsztaty weekendowe jednorazowe, za zajęcia dla dzieci, za uczestnictwo w formacjach tanecznych, za zajęcia indywidualne w tym również za zajęcia pierwszego tańca dla par.

3. Opłata za warsztaty taneczne – przelew na podany w mailu numer konta bankowego:
W przypadku niektórych warsztatów tanecznych, głównie jednorazowych akcji, klient będzie poproszony o przelew zadatku lub całości na podany numer konta. Numer konta zostanie podany w mailu zwrotnym, w odpowiedzi na zgłoszenie na wybrane warsztaty taneczne. W tytule przelewu klient jest zobowiązany podać swoje imię, nazwisko, określić kurs lub warsztaty, na poczet których robi przelew.

4. Opłaty za lekcje indywidualne, w tym lekcje pierwszego tańca są ustalane z wybranym instruktorem indywidualnie, poza cennikiem studia.

5. Za opłacony karnet lub warsztaty taneczne można poprosić o wystawienie faktury VAT. Celem wystawienia FV klient poproszony jest o przekazanie na adres mailowydanceloveit.info@gmail.com danych niezbędnych do jej wystawienia; imię, nazwisko, PESEL, NIP (jeśli posiada), adres zamieszkania, a w przypadku fakturowania opłaty za zajęcia dziecka, imienia i nazwiska dziecka.

6. W przypadku kiedy klient zakupi karnet lub wejście na warsztaty, a z jakiegoś konkretnego powodu kurs lub warsztaty, na które klient zakupił w/w karnet nie dojdą do skutku, studio DANCE#LOVEit zobowiązuje się zwrócić klientowi całą wpłaconą i (niewykorzystaną na inne zajęcia) kwotę. Mówiąc tu o kursie mówimy o całym bloku lekcji składających się na proces nauki konkretnego stylu lub jego części. W punkcie tym nie mówimy o jednorazowej lekcji, która jest częścią składową całego kursu. Powodów na podstawie których może nie dość do zrealizowania kursu może być kilka:

6.1. niedyspozycja fizyczna lub czasowa instruktora, który ma poprowadzić kurs lub warsztaty

6.2. zbyt niska frekwencja, aby wystartować z nowo ogłoszonym kursem

6.3. sytuacja losowa uniemożliwiająca sprawne funkcjonowanie studia

7. Warsztaty jednorazowe – opłaty
W przypadku kiedy klient wyśle zgłoszenie o chęci udziału w warsztatach jednorazowych poprzez formularz zgłoszeniowy, w odpowiedzi otrzymuje na swojego maila numer konta do wpłaty oraz potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.

7.1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach i warunkiem zarezerwowania sobie miejsca na sali podczas warsztatów jest dokonanie wpłaty (opłacenie wejściówki warsztatowej) na podany w mailu zwrotnym numer konta.

7.2. W sytuacji kiedy zaplanowane warsztaty nie odbędą się z powodów leżących po stronie studia DANCE#LOVEit, rozwiązanie sytuacji odbywa się jak w punkcie 6 niniejszego paragrafu, czyli studio zwraca klientowi wpłacone środki lub proponuje inny sposób na wykorzystanie wpłaconych środków.

7.3. W sytuacji kiedy klient opłaci wejściówkę na warsztaty, tym samym rezerwując sobie na sali miejsce podczas warsztatów, a kolejno rezygnuje z uczestnictwa w warsztatach, które planowo będą zrealizowane, studio nie ma obowiązku zwrócenia klientowi wpłaconych środków. Studio może, ale nie musi zaproponować klientowi inny sposób wykorzystania wpłaconych środków, np. przesunąć opłatę na kolejne warsztaty, umożliwić uczestnictwo w zajęciach regularnych w ramach karnetu.

8. Zespoły i formacje taneczne będące reprezentacją studia tańca DANCE#LOVEit są rozliczane pod tak zwanym wpisowym, którego wartość jest również określona w cenniku www.danceloveit.pl

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH / ZASADY PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ

1. Studio tańca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach; dniach tygodnia i godzinach; zgodnie z grafikiem zajęć obowiązującym w danym semestrze, umieszczonym na stronie www.danceloveit.pl

2. Studio tańca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w grafiku zajęć w każdej chwili, jeśli zmiany te są odpowiednio uargumentowane. O planowanej zmianie w grafiku zajęć kursanci zostaną powiadomieni najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. Najbardziej prawdopodobnym sposobem powiadomienia o zmianach będzie sms lub telefon do klienta. Informacja o zmianie pojawi się także na stronie www.danceloveit.pl lub / oraz na facebooku studia DANCE#LOVEit.

3. Zmiany w grafiku zajęć mogą wynikać:
3.1. z niskiej frekwencji uczestników na konkretnym kursie. Niska frekwencja z kolei przekłada się na rosnącą nieopłacalność kursu z punktu widzenia płynności finansowej studia DANCE#LOVEit 3.2. z niedyspozycji lub na prośbę instruktora, którego plan tygodnia uległ z jakiegoś powodu zmianom
3.3. z sytuacji losowej

4. Podczas trwania zajęć tanecznych zarówno instruktora jak i uczestników kursu obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych w Europie zasad moralno-społecznych. W sytuacji kiedy kursant łamie zasady kultury osobistej lub nie przestrzega norm moralno-społecznych, instruktor ma prawo;

4.1. publicznie go upomnieć, przywołać do porządku
4.2. jeśli upominanie nie wpływa na poprawę zachowania klienta (również małoletniego) ostatecznie wyprosić go z zajęć. W przypadku klienta małoletniego niezwłóczenie o zaistniałej sytuacji zostanie powiadomiony jego opiekun prawny.
4.3. Zdarzenie takie nie pociąga studia tańca do odpowiedzialności cywilnoprawnej wobec upomnianego lub wyproszonego z sali klienta. Studio tańca nie musi także zwracać wyproszonemu z zajęć klientowi opłaty uciszonej wcześniej za uczestnictwo w zajęciach.

5. Wypadki i kontuzje na sali studia DANCE#LOVEit:

5.1. Podczas trwania zajęć zarówno instruktor jak i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz do wzmożonej ostrożności podczas wykonywania ćwiczeń tanecznych. Wszystko to w celu uniknięcia niepożądanych wypadków na sali studia DANCE#LOVEit związanych głównie ze zdrowiem uczestników zajęć, zarówno psychicznym jak i fizycznym.

5.2. Każdy instruktor prowadzący zajęcia w DANCE#LOVEit powinien mieć wykupioneubezpieczenie OC. W ramach wspomnianego ubezpieczenia OC będą rozwiązywane wszelkie sytuacje sporne będące następstwem wypadku lub kontuzji, do których doszło podczas lekcji prowadzonej przez konkretnego instruktora na salach studia tańca DANCE#LOVEit.

5.3. Studio tańca DANCE#LOVEit a tym samym Agencja Artystyczna Joanna Sieja – Wołonciej) nie bierze odpowiedzialności za wypadki zdrowotne i kontuzje, do których może dojść na sali studia, podczas przeprowadzanych tu zajęć tanecznych. Do wypadków zdrowotnych może dochodzić niekoniecznie na skutek praktyki prowadzonej przez instruktora.

Do wypadku lub kontuzji może dość z powodu:
5.3.1. braku odpowiednio wysokiej koncentracji uczestnika zajęć na wykonywanym ćwiczeniu, 5.3.2. z powodu zbyt wysokiej brawury ze strony uczestnika, przekraczającej jego możliwości fizyczne lub psychiczne,
5.3.3. z powodu zbyt pozytywnej oceny swoich możliwości fizycznych ze strony uczestnika i przystąpieniu do ćwiczeń, które ostatecznie przekraczają jego możliwości fizyczne
5.3.4. z powodu przyczyn losowych.
Studio nie może więc brać odpowiedzialności za każdy przypadek uszczerbku na zdrowiu klienta.

5.4. Klient korzystający z zajęć tanecznych w studiu tańca DANCE#LOVEit powinien mieć

wykupione ubezpieczenie NNW i OC we własnym zakresie.

5.5. Osoba zapisująca się na kurs tańca w DANCE#LOVEit studio tańca, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia we własnym niewymuszonym zakresie, by nie było wątpliwości, że na taki kurs może ona uczęszczać bez przeszkód.

6. Studio tańca DANCE#LOVEit nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo powrotu do domu nieletnich uczestników kursów na drodze z siedziby studia na ul. Powstańców Śląskich do miejsca zamieszkania uczestnika.

7. Korzystanie z kamer i aparatów na terenie studia tańca DANCE#LOVEit i tworzenie multimedialnych materiałów z prowadzonych kursów i kolejno wynoszenie je poza teren studia tańca jest możliwe tylko za zgodą instruktora konkretnych zajęć tanecznych.

8. Studio zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć w sytuacji kiedy instruktor prowadzący jest niedysponowany, na sali jest zbyt niska frekwencja uczestników, tak by zachować rentowność przeprowadzenia takiej lekcji, z powodu sytuacji losowej. Jednocześnie informujemy, że dbając o komfort naszych klientów, raczej nie odsyłamy ich bez zrealizowania usługi jaką jest umówiona w danym terminie lekcja tańca.

9. Klient jest zobowiązany pilnować swoich rzeczy osobistych, ponieważ studio tańca DANCE#LOVEit nie bierze odpowiedzialności materialnej i mentalnej za rzeczy pozostawione czy zagubione na terenie studia.

10. Uczestnicy zajęć tanecznych, wchodząc na sale taneczne studia tańca DANCE#LOVEit, sązobowiązani do zmiany obuwia na czyste, najlepiej z białą nierysująca podeszwą.

§5 OCHRONA PRYWATNOŚCI KLIENTA A DZIAŁALNOŚĆ STUDIA TAŃCA

1. Klient zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem dotyczącym RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dostosowanym pod względem działalności studia tańca DANCE#LOVEit, osadzonym na www.danecloveit.pl oraz wywieszonym w widocznym miejscu w studiu tańca DANCE#LOVEit. Jest to warunek niezbędny do rozpoczęcia regularnych i nieregularnych zajęć i kursów tanecznych oferowanych przez studio tańca zarówno w siedzibie studia, jak i poza siedzibą w innej wynajmowanej przestrzeni. Powyżej wspomniany obowiązek informacyjny zw z RODO dotyczy także imprez i innych wydarzeń organizowanych przez DANCE#LOVEit studio tańca, w związanych z działalnością taneczną i eventową.

2. Tworzenie materiałów reklamowych niezbędnych w działalności studia tańca DANCE#LOVEit, a wizerunek klienta:

2.1. Wchodząc na zajęcia taneczne oraz uczestnicząc w innych wydarzeniach organizowanych przez DANCE#LOVEit poza studiem tańca klient i tym samym uczestnik zajęć wyraża zgodę na uwiecznianie jego wizerunku na zdjęciach i filmach kręconych na terenie studia i poza studiem.

2.2. Kolejno zdjęcia te i filmy mogą być później wykorzystane jako materiał reklamowy oferujący usługi studia tańca DANCE#LOVEit. Materiały te mogą być udostępnione na www.danceloveit.pl, na facebooku studia i w innych miejscach w sieci będących dobrym polem manewru marketingowego dla DANCE#LOVEit. Studio może również udostępniać w/w materiały poza Internetem, jako wydruki (np. na plakatach, ulotkach)

2.3. Studio tańca DANCE#LOVEit zapewnia, że materiały zawierające wizerunek klienta nigdy nie zostaną wykorzystane w celach wykraczających poza dobrze ocenianie normy moralno-społeczne. Będą co najwyżej reklamą kolejnej imprezy integracyjnej, kolejnego kursu tanecznego, kolejnego obozu tanecznego i innych podobnych usług oferowanych przez studio tańca. Będą również wskaźnikiem rosnącego doświadczenia i profesjonalizmu w działaniach studia tańca DANCE#LOVEit.

2.4. Jeśli klient czyli uczestnik zajęć zastrzeże sobie odpowiednio wcześnie, że jego wizerunek ma być pomijany podczas robienia materiałów fotograficznych i filmowych, studio zapewnia, że będzie przestrzegać tej prośby.

§6 REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją uczestnik zajęć powinien zgłosić do właściciela DANCE#LOVEit studio tańca na adres danceloveit.info@gmail.com. Reklamacja taka wymaga opisu i szczegółowego uzasadnienia reklamowanej usługi. Reklamację należy przesłać w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.Odpowiedzi w sprawie reklamacji można się spodziewać w ciągu najbliższych 30 dni.

§7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowejwww.danceloveit.pl (w tym opisów, zdjęć, artykułów, pomysłów na sprzedaż usług, cech charakterystycznych oferowanych produktów) bez uprzednio wrażonej zgody przez właściciela studia tańca DANCE#LOVEit.

§8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne powstałe w wyniku jego działania, na które narazi DANCE#LOVEit studio tańca

2. Na terenie studia tańca DANCE#LOVEit obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

3. Na teranie studia DANCE#LOVEit obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.

4. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia, instruktor, osoba zajmująca się sprawami recepcji i właściciel studia.

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.