REGULAMIN

DANCE#LOVEit studio tańca

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. DANCE#LOVEit studio tańca, dalej zwane „DANCE#LOVEit studio tańca” lub „studio tańca”
  z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 6 w Bielsku-Białej jest częścią działalności podlegającej pod Agencję Artystyczną Joanna Sieja-Wołonciej, NIP: 5472018731. W ramach swojej działalności DANCE#LOVEit studio tańca organizuje kursy tańca
  zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonymi na stronie www.danceloveit.pl.

 2. Zapisanie się na kurs tańca lub warsztaty taneczne organizowane przez studio tańca, dobrowolne przystąpienie do wybranych zajęć tanecznych również bez uprzedniego zapisywania się, czy też skorzystanie z którejkolwiek usługi tanecznej oferowanej przez studio tańca wymaga podpisania oświadczenia, w którym zawarta jest akceptacja regulaminu. W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

 3. Teren DANCE#LOVEit jest w pełni terenem prywatnym, nie jest przestrzenią publiczną i nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie DANCE#LOVEit znajdować się mogę tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu DANCE#LOVEit. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Ze względu na unikalny klimat oraz specyfikację zajęć, która jest również przedmiotem usługi DANCE#LOVEit chroni prywatność swoich klientów oraz pracowników. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy lub nękania.

 4. DANCE#LOVEit informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Codzienna praca DANCE#LOVEit nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

 1. Na kursy tańca prowadzone przez DANCE#LOVEit studio tańca mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej lub ustnie wyrażonej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).

 2. Zapisu na wybrane zajęcia do wybranej grupy można dokonać na trzy sposoby:

 1. osobiście w recepcji DANCE#LOVEit studio tańca

 2. telefonicznie poprzez numery telefonu podane na www.danceloveit.pl

 3. wypełniając formularz zapisu zamieszczony na stronie www.danceloveit.pl. Forma zapisywania się na zajęcia podana w punkcie c jest najbardziej polecana przez DANCE#LOVEit studio tańca.

 4. Proces zapisywania się jest zgodny z polityką RODO oraz z wynikającego z niej obowiązku informacyjnego zachowanego na stronie www.danceloveit.pl oraz w siedzibie studia tańca DANCE#LOVEit

 1. Uczestnik ma możliwość uczestnictwa w kursie po dokonaniu opłaty za zajęcia
  w siedzibie DANCE#LOVEit studio tańca (na ręce instruktora lub osoby obsługującej recepcję) lub – w przypadkach niektórych warsztatów – po dokonaniu wpłaty na podany w odpowiedzi mailowej numer konta. Więcej w §3 niniejszego Regulaminu.

 2. Zapisy na zajęcia najczęściej są ogłaszane przez studio tańca jako obowiązkowe, ponieważ daje to ogólny obraz zainteresowania i prawdopodobnej frekwencji na konkretnych zajęciach osobom zarządzającym studiem, marketingiem studia i zapisami na zajęcia. Jest to nie tylko informacja o tym, czy grupa się zawiąże, ale też o tym czy frekwencja nie przekroczy dopuszczalnej liczby ludzi na sali. Posiadając dane kontaktowe osoby zapisującej się na zajęcia, studio może powiadomić zainteresowanego uczestnika o ewentualnym odwołaniu kursu, o przełożeniu startu kursu lub potwierdzić jego zaplanowany start.

 3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. W zależności od stylu tańca i typu prowadzonych zajęć DANCE#LOVEit studio tańca decyduje o maksymalnej i minimalnej liczbie uczestników podczas konkretnego kursu. Często od minimalnej liczby uczestników zależy, czy konkretny kurs tańca wystartuje w planowanym terminie.

 4. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat. W przypadku niektórych kursów, będących jednocześnie kontynuacją kursów z poprzedniego sezonu, pierwszeństwo rezerwacji miejsca mają osoby uczęszczające w poprzednim sezonie.

 

§3 OPŁATY ZA ZAJĘCIA REGULARNE I WARSZTATY JEDNORAZOWE

 1. Opłaty za zajęcia regularne w studiu tańca DANCE#LOVEit – karnety i opłaty za wejścia jednorazowe – można dokonać:

 1. wykupując wejście jednorazowe „na pierwszy raz” – zrabatowane do – 50% wejścia jednorazowego regularnego (patrz b.), przeznaczone dla osób, które po raz pierwszy korzystają z wybranych zajęć w studiu tańca. Jest to tak zwana lekcja „na próbę”, której celem jest sprawdzenie, czy dane zajęcia podobają się klientowi i czy chce on je dalej kontynuować. Jeśli klient tego samego dnia wykupi karnet dopłacając do jednorazowego wejścia „na pierwszy raz” resztę sumy do karnetu, nie wbijamy mu pierwszego wejścia na karnecie.

 2. wykupując wejście jednorazowe regularne, czyli takie które upoważnia do jednorazowego uczestnictwa wybranych zajechać. Cena wejścia jednorazowego regularnego jest zależna od rodzaju i od czasu trwania zajęć tanecznych. Cennik do wglądu na stronie www.danceloveit.pl oraz w recepcji studia tańca DANCE#LOVEit.

 3. wykupując karnet na cztery lub na osiem wejść ważny 30 dni od daty wykupienia karnetu. Ceny karnetów zależne są od rodzaju i czasu trwania zajęć. Cennik do wglądu na stronie www.danceloveit.pl oraz w recepcji studia tańca DANCE#LOVEit.

 4. wykupując karnet OPEN, którego stała cena podana jest w cenniku na www.danceloveit.pl, ważny 30 dni od daty wykupienia, upoważniający klienta do korzystania ze wszystkich dostępnych zajęć w grafiku studia tańca DANCE#LOVEit. Karnet OPEN nie dotyczy treningów formacji tanecznych reprezentujących m.in. studio tańca na zawodach i festiwalach tanecznych.

 5. W ramach jednego karnetu na cztery lub osiem wejść uczestnik ma możliwość korzystania z różnych zajęć o podobnej kategorii pod względem rodzaju, czasu trwania i poziomu zaawansowania zajęć (dla par, dla młodzieży, zw. z tańcem współczesnym, stylingowe, dla dzieci, itp.). Ważne tu jest wykorzystanie karnetu w określonym terminie ważności. Podsumowując ten punkt – jeśli zajęcia, na które najczęściej uczęszcza uczestnik przepadną z jakiegoś powodu, uczestnik może je odrobić podczas innych wybranych zajęć w studiu o podobnej kategorii.

 6. Jeśli jakieś zajęcia wypadną z karnetu uczestnika z powodu nieobecności instruktora (np. z powodu jego choroby) i tym samym z powodu odwołania zajęć przez DANCE#LOVEit studio tańca, uczestnik powinien spróbować odrobić je poprzez znalezienie alternatywnych zajęć w grafiku. Często jednak studio tańca przedłuża termin ważności wykupionego karnetu, przede wszystkim w sytuacji, kiedy dochodzi do odwołania zajęć, dla których klient przede wszystkim wykupuje dany karnet. Nie dotyczy to zajęć, które klient traktuje jako alternatywę na odrobienie swoich głównych zajęć.

 7. W sytuacji niedyspozycji instruktora i niemożności przeprowadzenia przez niego zajęć, studio ma możliwość zorganizowania kompetentnego zastępstwa na w/w zajęciach. Sytuacja taka w pełni wypełnia zobowiązanie do przeprowadzenia kolejnej lekcji z kursu, któremu podlega studio tańca od momentu rozpoczęcia takiego kursu w swojej siedzibie.

 8. Opłat za zajęcia regularne w studiu tańca DANCE#LOVEit można dokonywać gotówkowo w recepcji studia.

 9. Każdy karnet jest imienny i może z niego korzystać tylko jedna osoba, której imię
  i nazwisko podane jest na konkretnym karnecie.

 1. Opłata za zajęcia regularne – systemy motywacyjne:

 1. Opłat za zajęcia regularne można również dokonywać w systemie rozliczeniowym programów motywacyjnych takich jak Benefit Systems, OK System, Fit Profit. Dokonując opłat w w/w systemach rozliczeniowych, klient może uczestniczyć w wybranych zajęciach regularnych w DANCE#LOVEit raz dziennie.

 2. W/w systemach motywacyjnych klient opłaca zajęcia poprzez rejestrację odpowiednich kart na terminalu w recepcji studia lub poprzez wysyłkę smsa (sms zwrotny należy okazać instruktorowi lub recepcjoniście). O dokładny przebieg procesu opłaty w konkretnym systemie motywacyjnym klient może zapytać w recepcji studia tańca DANCE#LOVEit, telefonicznie lub mailowo pracownika studia tańca DANCE#LOVEit lub telefonicznie lub mailowo pracownika konkretnego systemu motywacyjnego.

 3. Karty w wymienionych systemach motywacyjnych są imienne i pracownik studia ma obowiązek weryfikować ich ważność poprzez sprawdzanie dowodu osobistego właściciela karty.

 4. Pod rozliczenia w w/w systemach motywacyjnych nie podlegają opłaty za zajęcia jednorazowe (czyli będące poza kursami regularnymi), za warsztaty weekendowe jednorazowe, za zajęcia dla dzieci, za uczestnictwo w formacjach tanecznych, za zajęcia indywidualne w tym również za zajęcia pierwszego tańca dla par.

 1. Opłata za warsztaty taneczne – przelew na podany w mailu numer konta bankowego:

W przypadku niektórych warsztatów tanecznych, głównie jednorazowych akcji, klient będzie poproszony o przelew zadatku lub całości kwoty na podany numer konta. Numer konta zostanie podany w mailu zwrotnym, w odpowiedzi na zgłoszenie na wybrane warsztaty taneczne. W tytule przelewu klient jest zobowiązany podać swoje imię, nazwisko, określić kurs lub warsztaty, na poczet których robi przelew.

 1. Opłaty za lekcje indywidualne, w tym lekcje pierwszego tańca są ustalane z wybranym instruktorem indywidualnie, poza cennikiem studia.

 2. Za opłacony karnet lub warsztaty taneczne można poprosić o wystawienie faktury VAT. Celem wystawienia FV klient poproszony jest o przekazanie na adres mailowy danceloveit.info@gmail.com danych niezbędnych do jej wystawienia; imię, nazwisko, PESEL, NIP (jeśli posiada), adres zamieszkania, a w przypadku fakturowania opłaty za zajęcia dziecka, imienia i nazwiska dziecka.

 3. W przypadku, kiedy klient zakupi karnet lub wejście na warsztaty, a z jakiegoś konkretnego powodu kurs lub warsztaty, na które klient zakupił w/w karnet nie dojdą do skutku, studio DANCE#LOVEit zobowiązuje się zwrócić klientowi całą wpłaconą
  i (niewykorzystaną na inne zajęcia) kwotę
  . Mówiąc tu o kursie mówimy o całym bloku lekcji składających się na proces nauki konkretnego stylu lub jego części. W punkcie tym nie mówimy o jednorazowej lekcji, która jest częścią składową całego kursu. Powodów, na podstawie których może nie dość do zrealizowania kursu może być kilka:

 1. niedyspozycja fizyczna lub czasowa instruktora, który ma poprowadzić kurs lub warsztaty

 2. zbyt niska frekwencja, aby wystartować z nowo ogłoszonym kursem

 3. sytuacja losowa uniemożliwiająca sprawne funkcjonowanie studia

 1. Zespoły i formacje taneczne będące reprezentacją studia tańca DANCE#LOVEit są rozliczane pod tak zwanym wpisowym, którego wartość jest również określona w cenniku www.danceloveit.pl

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH / ZASADY PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ

 1. DANCE#LOVEit informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności instruktora. Zajęcia prowadzone w DANCE#LOVEit są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

 2. DANCE#LOVEit nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

 3. Instruktor w DANCE#LOVEit prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktora) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

 4. Studio tańca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach; dniach tygodnia i godzinach; zgodnie z grafikiem zajęć obowiązującym w danym semestrze, umieszczonym na stronie www.danceloveit.pl

 5. Studio tańca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w grafiku zajęć w każdej chwili, jeśli zmiany te są odpowiednio uargumentowane. O planowanej zmianie w grafiku zajęć kursanci zostaną powiadomieni najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. Najbardziej prawdopodobnym sposobem powiadomienia o zmianach będzie sms lub telefon do klienta. Informacja o zmianie pojawi się także na stronie www.danceloveit.pl lub / oraz na facebooku studia DANCE#LOVEit.

 6. Zmiany w grafiku zajęć mogą wynikać:

 1. z niskiej frekwencji uczestników na konkretnym kursie. Niska frekwencja z kolei przekłada się na rosnącą nieopłacalność kursu z punktu widzenia płynności finansowej studia DANCE#LOVEit

 2. z niedyspozycji lub na prośbę instruktora, którego plan tygodnia uległ z jakiegoś powodu zmianom

 3. z sytuacji losowej

 1. Podczas trwania zajęć tanecznych zarówno instruktora jak i uczestników kursu obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych w Europie zasad moralno-społecznych. W sytuacji, kiedy kursant łamie zasady kultury osobistej lub nie przestrzega norm moralno-społecznych, instruktor ma prawo;

 1. publicznie go upomnieć, przywołać do porządku,

 2. jeśli upominanie nie wpływa na poprawę zachowania klienta (również małoletniego) ostatecznie wyprosić go z zajęć. W przypadku klienta małoletniego niezwłóczenie o zaistniałej sytuacji zostanie powiadomiony jego opiekun prawny,

 1. Recepcjonista oraz instruktor mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił. 

 1. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort innych uczestników zajęć.

 2. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą zapłacił.

 3. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.

 1. Każda osoba, która przebywa na terenie DANCE#LOVEit musi być na liście uczestników na zajęcia. W przypadku braku obecności na liście, osoba jest zmuszona opuścić DANCE#LOVEit w trybie natychmiastowym. Każda lista określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie DANCE#LOVEit w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

 2. Wypadki i kontuzje na sali studia DANCE#LOVEit:

 1. Podczas trwania zajęć zarówno instruktor jak i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz do wzmożonej ostrożności podczas wykonywania ćwiczeń tanecznych. Wszystko to w celu uniknięcia niepożądanych wypadków na sali studia DANCE#LOVEit związanych głównie ze zdrowiem uczestników zajęć, zarówno psychicznym jak i fizycznym.

 2. Każdy instruktor prowadzący zajęcia w DANCE#LOVEit powinien mieć wykupione ubezpieczenie OC. W ramach wspomnianego ubezpieczenia OC będą rozwiązywane wszelkie sytuacje sporne będące następstwem wypadku lub kontuzji, do których doszło podczas lekcji prowadzonej przez konkretnego instruktora na salach studia tańca DANCE#LOVEit.

 3. DANCE#LOVEit informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką szczegółową deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 
 4. Klient korzystający z zajęć tanecznych w studiu tańca DANCE#LOVEit powinien mieć wykupione ubezpieczenie NNW i OC we własnym zakresie.

 5. Osoba zapisująca się na kurs tańca w DANCE#LOVEit studio tańca, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia we własnym niewymuszonym zakresie, by nie było wątpliwości, że na taki kurs może ona uczęszczać bez przeszkód.

 1. Korzystanie z kamer i aparatów na terenie studia tańca DANCE#LOVEit i tworzenie multimedialnych materiałów z prowadzonych kursów i kolejno wynoszenie je poza teren studia tańca jest możliwe tylko za zgodą instruktora konkretnych zajęć tanecznych.

 2. Studio zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć w sytuacji, kiedy instruktor prowadzący jest niedysponowany, na sali jest zbyt niska frekwencja uczestników, tak by zachować rentowność przeprowadzenia takiej lekcji, z powodu sytuacji losowej. Jednocześnie informujemy, że dbając o komfort naszych klientów, raczej nie odsyłamy ich bez zrealizowania usługi jaką jest umówiona w danym terminie lekcja tańca.

 3. DANCE#LOVEit informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Studio. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 4. Uczestnicy zajęć tanecznych, wchodząc na sale taneczne studia tańca DANCE#LOVEit, są zobowiązani do zmiany obuwia na czyste, najlepiej z białą nierysująca podeszwą.

§5 OCHRONA PRYWATNOŚCI KLIENTA A DZIAŁALNOŚĆ STUDIA TAŃCA

 1. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane dostępne są pod tym linkiem
  https://danceloveit.pl/rodo/ oraz w siedzibie szkoły tańca.

 2. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Uczestnika każdorazowo DANCE#LOVEit usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. DANCE#LOVEit. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni Uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

 3. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie DANCE#LOVEit bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie DANCE#LOVEit zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

§6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją uczestnik zajęć powinien zgłosić do właściciela DANCE#LOVEit studio tańca na adres danceloveit.info@gmail.com. Reklamacja taka wymaga opisu i szczegółowego uzasadnienia reklamowanej usługi. Reklamację należy przesłać w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Odpowiedzi w sprawie reklamacji można się spodziewać w ciągu najbliższych 30 dni.

§7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej www.danceloveit.pl (w tym opisów, zdjęć, artykułów, pomysłów na sprzedaż usług, cech charakterystycznych oferowanych produktów) bez uprzednio wrażonej zgody przez właściciela studia tańca DANCE#LOVEit.

 

§8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Kursant ponosi odpowiedzialność finansową za szkody materialne powstałe w wyniku jego działania, na które narazi DANCE#LOVEit studio tańca.

 2. Na terenie studia tańca DANCE#LOVEit obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

 3. Na teranie studia DANCE#LOVEit obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.

 4. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia, instruktor, osoba zajmująca się sprawami recepcji i właściciel studia.

 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§9 Siła Wyższa

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.
 6. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.
 8. Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 

§10 Obostrzenia związane z pandemią COVID-19

 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi DANCE#LOVEit stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
 1. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
 2. DANCE#LOVEit dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://danceloveit.pl/aktualizacja-realizacji-polityki-bezpieczenstwa-sanitarnego-w-szkole-tanca-danceloveit/ na stronie www.danceloveit.pl w zakładce Aktualności. Treść Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego wprowadzona w szkole tańca DANCE#LOVEit jest również dostępna w siedzibie szkoły.
 3. Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
 4. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub wejścia w życie aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.
 1. DANCE#LOVEit oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej.
 2. Od dnia 25.03.2021 r., zgodnie z zapisami Aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy “udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. “wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.

§11 ODSTĄPIENIE I REKLAMACJE


1. Klient będący konsumentem (należy przyjąć, że jest to Uczestnik w formie osoby fizycznej zawierająca ze Sprzedawcą/organizatorem umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub przedsiębiorca o cechach konsumenta (należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z jej działalnością zawodową) może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Organizatorowi.
a. Wyjątek stanowi sytuacja, w której świadczenie usługi rozpoczęło się na wyraźną zgodę konsumenta lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta i został on poinformowany, że utraci prawo do odstąpienia.
2. W przypadku Umowy, która opiera się o regularne wpłaty (wpłaty miesięczne, trymestralne) termin wskazany w ust. 1 biegnie od dokonania pierwszej wpłaty.
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Organizatora: adres e-mail. Dane kontaktowe: adres z kodem pocztowym. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostarczonym z pozostałymi dokumentami oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w ust. 3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, Jeżeli Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, zostanie mu zwrócona opłata pomniejszona proporcjonalnie o wykorzystaną część usługi.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta i Przedsiębiorca o cechach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
b. Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
c. Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4

 

 

Informacje o cookies 

Polityka plików “cookies” serwisu www.danceloveit.pl

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu, a wykorzystujemy je do:
  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies, wykorzystywane przez naszych partnerów (wymienionych w POLITYCE PRYWATNOŚCI , której treść jest dostępna pod linkiem https://danceloveit.pl/rodo/) operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają własnej polityce prywatności partnerów.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: 
  1. sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
 7. Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z portalu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik. Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, Twoja identyfikacja w oparciu o ta daną nie jest możliwa.
 8. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 9. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

– Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 1. Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.